top of page
puma.png

บริษัท เอ็ม เอฟ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 เพื่อเป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่รถยนต์ระบบปิดสนิท (SMF ; Seal Lead Acid Maintenance Free Battery) เข้ามาทำตลาดในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า PUMA , MF POWER และ OPTIMA ตลอดระยะเวลา กว่า 10 ปีที่ผ่านมา บริษัท ได้พิสูจน์ ให้ ผู้ใช้รถมากว่า 1 ล้านคันได้เห็นแล้วว่า แบตเตอรี่รถยนต์ ระบบปิดสนิท สามารถมีอายุการใช้งานได้ ยืนยาว เทียบเท่าแบตเตอรี่ ระบบเติมน้ำกรด แบบปรกติ แต่แบตเตอรี่ PUMA , MF POWER และ OPTIMA จะให้ความสะดวกในการใช้งาน และให้พลังงานไฟฟ้า สูงกว่าแบตเตอรี่ ทั่วไปที่มีอยุ่ในตลาดประเทศไทย

แบตเตอรี่ PUMA

แบตเตอรี่ชนิดไม่เติมน้ำกลั่น

bottom of page